Kezdőlap Magyarország Álláspályázat – Gyöngyös Város Óvodái intézményvezető pozícióra

Álláspályázat – Gyöngyös Város Óvodái intézményvezető pozícióra

895
0

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyöngyös Város Óvodái (3200 Gyöngyös, Platán u. 1/3.) intézményvezetői álláshelyének (magasabb vezető beosztás) 5 évig – 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig – tartó, határozott időre történő betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban.

Pályázati feltételek:

˗ felsőfokú óvodapedagógusi szakképzettség,

˗ pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

˗ óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább öt éves szakmai tapasztalat, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

˗ a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés,

˗ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

˗ cselekvőképesség,

˗ büntetlen előélet,

˗ magyar állampolgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

˗ a pályázó részletes szakmai életrajzát,

˗ az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázathoz csatolni kell:

˗ a végzettséget, gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatát,

˗ a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

˗ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

˗ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

˗ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a döntés meghozatalának napjáig kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap (2018. március 29.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a kilenc tagóvodát magába foglaló Gyöngyös Város Óvodái intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint a fenntartó döntései szerint.

A munkavégzés helye: 3200 Gyöngyös, Platán u. 1/3.

A kinevezés határozott időtartamra szól: 5 év, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A próbaidő időtartama: 4 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés napja.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös Város Önkormányzata, Hiesz György polgármester részére (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) történő megküldésével. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Gyöngyös Város Óvodái intézményvezető,

– a kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A pályáztató biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, illetve az intézményt megismerhessék. Ennek alapján a pályázat elkészítéséhez és az intézmény megismeréséhez szükséges információk érdekében felvilágosítás kérhető: Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságon dr. Horváth Gábor igazgatótól a 06-37/510-329-es telefonon, vagy személyesen, előzetes időpont egyeztetést követően.

Forrás: www.gyongyos.hu

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét